☎ 0114633010

Privacy

Privacyverklaring

 

Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. , gevestigd aan Dorpsstraat 2 b, 4569 AJ Graauw, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en gaan hier zorgvuldig mee om,  zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als klant, leverancier, personeelslid, sollicitant, correspondentie via brief en mail, via contact formulier op deze website of  telefonisch.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Nationaliteit

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer

– burgerservicenummer (BSN)*

*Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Het afhandelen van uw betaling

– Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zoals in de wet is vastgelegd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@caluwe-broekaart.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf de Caluwe en Broekaart B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Wij laten ons informeren door de bouw en infra vereniging Bouwend Nederland en volgen de handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor bouw & infra. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@caluwe-broekaart.com

 

Wij houden het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Laatst bijgewerkt 04-10-2018